LTEN

Kada kyšis, kada dovana?

KADA KYŠYS, KADA DOVANA?

 

Korupcijos galimos veikimo sritys yra įvairios: politika, verslas, valstybės tarnyba, teisėsauga, sportas, religinės organizacijos, žiniasklaida, įvairių Europos Sąjungos programų administravimas ir t.t.

Dažniausiai pasitaikančios korupcijos formos yra kyšininkavimas, papirkimas, piktnaudžiavimas (kai tarnautojas piktnaudžiauja tarnybine padėtimi, viršija įgaliojimus), prekyba poveikiu (kai asmuo tarpininkauja kyšį duodančiam ir jį priimančiam asmeniui).

Visuomenė su korupcija pirmiausia sieja kyšį, suvokdama jį kaip palankaus įvairių problemų sprendimo priemonę. Kyšis yra ne tik pinigai, daiktai, maisto produktai, alkoholis, bet ir  paslaugos, atleidimas nuo turtinių įsipareigojimų ir kt. (pvz., nemokamas asmens nuvežimas, skolos panaikinimas, suteikta galimybė nemokamai naudotis kaimo turizmo paslaugomis ir pan.)

 

Kyšis ir atsakomybė

 

Jeigu kyšis yra duodamas, kaltas tas, kuris jį duoda (pvz., ūkininkas, įgyvendinantis ES finansuojamą projektą valstybės tarnautojui duoda pinigų, atveža maišą bulvių, nemokamai jo giminaičiui apdirba žemę ir pan.). Toks veiksmas yra vadinamas papirkimu ir už tai Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse yra numatyta baudžiamoji atsakomybė: bauda, areštas, laisvės apribojimas arba laisvės atėmimas iki 7 metų. Bausmės dydis priklauso nuo kyšio piniginės vertės.

Jei kyšis yra priimamas, kaltas yra tas, kuris kyšį priima (pvz., priima pinigų, nemokamai naudojasi suinteresuoto gauti paslaugą asmens transportu ir pan.). Tai yra vadinama kyšininkavimu ir Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse už tai yra numatyta baudžiamoji atsakomybė: bauda, areštas arba laisvės atėmimas iki 8 metų. Bausmės dydis taip pat priklauso nuo kyšio vertės.

Jei valstybės tarnyboje dirbantis asmuo reikalauja kyšio iš asmens, o pastarasis jausdamas poveikį yra priverstas duoti kyšį, tai kyšį davęs asmuo turėtų prieš arba iškart po kyšio davimo fakto apie tai pranešti Lietuvos Respublikos specialiuoju tyrimu tarnybai arba policijai. Tokiu atveju kyšį davęs asmuo bus atleistas nuo atsakomybės –baudžiamas bus tik kyšį priėmęs tarnautojas.

 

Kyšis ir dovana

 

Lietuvos Respublikos teisės aktuose yra aiškiai reglamentuojama, kada valstybės tarnyboje dirbantiems asmenims draudžiama ir kada galima priimti dovanas, paslaugas, nuolaidas ar lengvatas. Atsižvelgiant į tai yra nustatyta pareiga nepriimti dovanų ir teisė gauti dovanas.

Dažnai kyšis vadinamas „dovana“. Tačiau kyšio vadinimas kitu žodžiu esmės nekeičia, nes valstybės tarnyboje dirbantiems asmenims įstatymai draudžia duoti ir priimti bet kokias dovanas. Jei tarnautojas priima „dovaną“ už savo atliekamas pareigas, tai reiškia, kad priima kyšį. Valstybės tarnyboje dirbantys asmenys už savo darbą gauna atlyginimą ir jiems negalima papildomai atsidėkoti (suteikti naudos). Kartais klaidingai manoma, kad kyšiu laikomas pinigų arba daiktų davimas tarnautojui prieš jam atliekant tam tikrus veiksmus, o jei po veiksmų atlikimo – tai dovana. Abiems atvejais tai yra nusikaltimas – papirkimas.

Teisės aktuose įtvirtinta, kad tarnybines pareigas atliekantys tarnautojai privalo elgtis nepriekaištingai, būti nepaperkami, nepriimti dovanų, pinigų ar paslaugų, išskirtinių lengvatų ir nuolaidų iš asmenų ar organizacijų, galinčių daryti įtaką.

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymas, Valstybės tarnybos įstatymas, Darbo kodeksas ir kiti teisės aktai suteikia teisę valstybės tarnyboje dirbantiems asmenims gauti dovanų tik griežtai numatytais atvejais. Pvz., galima gauti dovanų ar paslaugų pagal tarptautinį ar tradicijas, kurios įprastai susijusios su asmens, dirbančio valstybinėje tarnyboje, pareigomis, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų. Tokiu būdu gautos dovanos yra įvertinamos ir laikomos valstybės nuosavybe bei saugomos institucijoje, kurioje dirba dovaną gavęs asmuo, Valstybės nustatyta tvarka.

Jei tarnautojas ypač gerai atlieka savo darbą, jį vadovybė gali apdovanoti vardine dovana, o už ypatingus nuopelnus valstybės tarnautojai gali būti teikiami valstybės apdovanojimui gauti.

 

Kaip atskirti kyšį nuo dovanos?

 

Kyšiu laikoma bet kokios formos nauda (pinigai, daiktai, paslaugos ar kt.), kai ji gaunama užvalstybis tarnautojo jau priimtus ar dar tik priimsimus sprendimus, t.y., kai už gautą ar pažadėtą atlygį bus atlikti arba neatlikti tam tikri su kyšio davėju susiję veiksmai.

Dovana yra privatus asmens gyvenimo faktas, ji paprastai įteikiama tam tikrų švenčių ar progų metu, t.y. nesiejama su tarnybinėmis pareigomis (šv. Kalėdos, Nauji metai, gimtadieniai ir pan.).

Taigi, jei tarnybines pareigas atliekančiam tarnautojui duodama šokolado, kavos, vaisių, alkoholio, vaišinama pietumis ir t.t., yra daroma neteisėta veika.

 

Kaip atsidėkoti?

 

Jei norite atsidėkoti tarnautojui, niekada nesiūlykite jam kokių nors daiktų, produktų ar paslaugų, nes tarnautojas gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn, netekti darbo ar gauti drausminę nuobaudą. Jei tarnautojas atsisako priimti siūlomus daiktus, produktus ar paslaugas, jis elgiasi teisingai. Teisės aktai tarnautoją įpareigoja apie siūlomą kyšį-neteisėtą veikimą – pranešti teisėsaugai.

Norint atsidėkoti tarnautojams už kokybišką, malonų, rūpestingą, kultūringą aptarnavimą, siūlome užpildyti asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketas, kurias galite rasti beveik kiekvienoje institucijoje. Teigiamas Jūsų atsiliepimas – skaidrus ir geriausias būdas įvertinti tarnautojo darbą.

 

Svarbu!

 

Jei iš Jūsų reikalaujama kyšio arba žinote atvejų, kai kyšio buvo reikalaujama, galite apie tai pranešti asmeniškai arba anonimiškai Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) tel. (8 5) 266 3333 arba el.p.: pranesk@stt.lt arba STT svetainėje http://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/praneskite-apie-korupcija/ arba policijai bendruoju pagalbos telefono numeriu 112.

 

Naudota informacija –

1. Nacionalinė mokėjimų agentūra. Informacinis lankstinukas. Prieiga per internetą: http://www.nma.lt/index.php/veikla/korupcijos-prevencija/293

2. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba. Prieiga per internetą: www.stt.lt

Vardas  Straipsnio komentarų skaičius: 16
Tekstas
Security code
Apsaugos kodas